Získanie osvedčenia pre subjekty zodpovedné za údržbu nákladných vozňov a osvedčenie pre funkcie údržby (Osvedčenie ECM)

Dňom  z 10. mája 2011 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007.

Účelom systému certifikácie je poskytnúť rámec harmonizácie požiadaviek a spôsobov posudzovania schopnosti subjektov zodpovedných za údržbu v rámci celej Únie, a tiež poskytnúť dôkazy o tom, že subjekt zodpovedný za údržbu zriadil svoj systém údržby a je schopný plniť požiadavky ustanovené v tomto nariadení a zaručiť bezpečný prevádzkový stav každého nákladného vozňa, za ktorého údržbu je zodpovedný.

Certifikácia sa opiera o posúdenie schopnosti subjektu zodpovedného za údržbu spĺňať príslušné požiadavky podľa prílohy III. Naradenia komisie EU č. 445/2011 a uplatňovať ich konzistentným spôsobom. Certifikácia zahŕňa aj systém dohľadu na zabezpečenie trvalého súladu s uplatniteľnými požiadavkami po udelení osvedčenia ECM.

 Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja Slovenskej republiky svojím rozhodnutím Č. 12309/2012 – SŽDD/z.22119 poveruje právnickú osobu Žilinská univerzita v Žiline so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina vydávaním osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov.