Certifikačným orgánom ECM Slovenskej republiky s pôsobnosťou v celej Európskej únii je Žilinská univerzita v Žiline zastúpená jej Magnificenciou Dr. h. c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.
Audítori poverení vykonávaním certifikačných auditov sú:

  • prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.,
  • doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.,
  • doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.,
  • Ing. Jana Galliková, PhD..