Získanie osvedčenia zhody pre subjekty zodpovedné za údržbu železničných vozidiel (Osvedčenie ECM) a osvedčenie zhody pre funkcie údržby.

 

        Dňom   16. mája 2019 vstúpilo do platnosti VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/779 , ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011

       Účelom systému certifikácie je poskytnúť rámec na harmonizáciu požiadaviek a metód posudzovania schopnosti subjektov zodpovedných za údržbu v rámci celej Únie, a tiež poskytnúť dôkazy o tom, že subjekt zodpovedný za údržbu zriadil svoj systém údržby a je schopný plniť požiadavky ustanovené v tomto nariadení a zaručiť bezpečný prevádzkový stav každej kategórie železničných vozidiel, za ktorých údržbu je zodpovedný.

         Certifikácia sa opiera o posúdenie schopnosti subjektu zodpovedného za údržbu spĺňať príslušné požiadavky podľa prílohy II. vykonávacieho naradenia Komisie (EU) 2019/779 a uplatňovať ich konzistentným spôsobom. Certifikácia zahŕňa aj systém dohľadu na zabezpečenie trvalého súladu s uplatniteľnými požiadavkami po udelení osvedčenia ECM ako aj osvedčenia zhody pre funkcie údržby.

       Ministerstvo dopravy a Slovenskej republiky svojím rozhodnutím Č. 13438/2018/SŽDD/z.24387 poveruje právnickú osobu Žilinská univerzita v Žiline so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina vydávaním osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov. 

        Na základe  prechodných ustanovení „Vysvetlenia ERA 1172/001 V.2.0“ všetky doteraz pôsobiace certifikačné orgány ECM môžu certifikovať všetky kategórie železničných vozidiel podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 do 15.6.2021.

 

         Certifikačným orgánom ECM Slovenskej republiky s pôsobnosťou v celej Európskej únii je aj Žilinská univerzita v Žiline zastúpená rektorom prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD.

Audítori poverení vykonávaním certifikačných auditov sú:

  • prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.,
  • doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.,
  • Ing. Miloš Brezáni, PhD..
© 2021 Certifikácia ECM. Všetky práva vyhradené.