Postup certifikácie certifikačným orgánom (CO) Žilinskou univerzitou v Žiline má nasledujúce fázy:

PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU

• žiadosť o osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu, resp. žiadosť o osvedčenie týkajúce sa funkcií údržby,
dotazník rozsahu činnosti ECM, resp. dotazník rozsahu činnosti funkcií údržby,
• cenová ponuka – pripraví ju CO ŽU v Žiline na základe doručenej žiadosti a dotazníka,
• stanovenie termínu auditu.

PRVÁ ETAPA AUDITU

1. Certifikovaný subjekt predloží certifikačnému orgánu ŽU:

• platnú príručku subjektu zodpovedného za údržbu resp. funkcií údržby,
• vyplnený prehľad posudzovania požiadaviek.


2. Doručená dokumentácia je preskúmaná certifikačným orgánom ŽU.

DRUHÁ ETAPA AUDITU

1. Vykonanie certifikačného auditu v certifikovanom subjekte:

• posúdenie informácií a dôkazov o zhode so všetkými požiadavkami normy ISO/IEC 17021-1 a o zhode systému s legislatívou EU 445/2011,
• interné auditovanie,
• vytvorenie Zápisu o vykonaní auditu.

ČINNOSTI PO AUDITE

1. Certifikačný orgán ŽU v Žiline vypracuje dokumentáciu z auditu a zároveň navrhne udelenie/neudelenie certifikátu.
2. Správa z certifikačného auditu bude odoslaná subjektu spolu s preberacím protokolom správy z certifikačného auditu.
3. Auditovaný subjekt zašle späť certifikačnému orgánu preberací protokol, na základe ktorého bude vystavená faktúra.
4. Certifikát bude doručený auditovanému subjektu po uhradení faktúry.

 

Všeobecná metodika

Poskytnutie vstupnej informácie na dopyt
Certifikačný orgán pre ECM Žilinská univerzita v Žiline má zriadenú webovú stránku http://ecm.uniza.sk k základným informáciám certifikačného konania ECM a dielní pre poskytovanie údržby nákladných vozňov v súlade s Nariadením EU 445/2011. Vstupné informácie je možné získať aj u zodpovedného pracovníka v Sekcii certifikácie ECM Žilinskej univerzity.

Prihlasovacia
Žiadatelia o certifikáciu ECM a poskytovania údržby sa prihlasujú certifikačnému orgánu Žilinská univerzita v Žiline stanovenou žiadosťou v súlade s prílohou IV. Nariadenia EU 445/2011, pričom v žiadosti uvedú požiadavku o obnovené osvedčenie. Certifikačný orgán posúdi úplnosť žiadosti a zaeviduje ju v tzv. evidenčnej knihe.
Cenová ponuka – pripraví ju Certifikačný orgán na základe posúdenia rozsahu žiadosti a zašle ju spolu so oznámením o prijatí žiadosti o certifikáciu.

Predcertifikáciou
Certifikačný orgán potvrdí prijatie žiadosti o certifikáciu príslušnému subjektu, oznámi mu termín konania certifikačného auditu a vzájomne si ho dohodnú. Certifikovaný subjekt v stanovenej dobe dodá certifikačnému orgánu všetky relevantné dokumenty, podklady a príslušné prílohy v súlade s obsahom Prílohy III. Nariadenia EU 445/2011. To znamená predloží k audítorskému posúdeniu aktuálne platnú príručku ECM, údržbárske dielne aktuálnu smernicu k výkonu údržby v súlade s požiadavkami Prílohy III. časť IV. –  Požiadavky a kritériá posudzovania týkajúce sa funkcie poskytovania údržby. Plnenie požiadaviek Nariadenia EU 445/2011 bude v rámci audítorského konania posudzovať certifikačný orgán. Výstupom tejto etapy je poskytnutie  informácií k objektívnemu posudzovaniu príslušných požiadaviek Nariadenia EU 445/2011.

Certifikačná
Vykonanie audítorského konania v certifikovanom subjekte, ktorého poslaním je objektívne posúdiť systém monitorovania a merania výkonnosti, obsah príslušných dokumentov v orientácii na zámery spoločnosti a ciele kľúčových činností v súlade s Nariadením EU 445/2011, posúdenie zhody zavedených a realizovaných relevantných systémov, prevádzkového riadenia  procesov, výkon interných auditov a tiež posúdenie zodpovednosti manažmentu subjektu.
Audítorský tím posúdi úplnosť záznamov preukazujúcich spôsob uplatnenia certifikačného postupu a určí výsledky hodnotenia na základe ktorých pripraví pre certifikačný výbor rozhodnutie o pridelení certifikátu zhody a spracuje záverečný protokol. Na základe týchto skutočností vykoná certifikačný orgán vystavenie certifikátu – príslušné osvedčenie ECM alebo funkcií poskytovania údržby. K tomuto je vykonaná v certifikačnom orgáne  príslušná archivácia zabezpečená voči tretej osobe. Certifikáty sú odovzdávané príslušnému subjektu  po uhradení faktúry.